Misja przedszkola

„Bo jakie początki, takie będzie wszystko”

Wizja naszego Przedszkola spójna jest z przewodnią myślą Jana Amosa Komeńskiego, żyjącego w XVII wieku duchownego i pedagoga, który jako pierwszy wprowadził szkoły w nowatorskie metody nauczania ukierunkowane na dziecko i uważał, że człowiek uczy się przez całe życie od chwili narodzin.

Nasze przedszkole jest dla dziecka obszarem bezpiecznym, w którym szanowane są jego prawa i godność. Przedszkole ma ogromne znaczenie w rozwoju społecznym dziecka, daje możliwość podejmowania kontaktów interpersonalnych, uczenia się rozwiązywania konfliktów. Jest otoczeniem, w którym – również przez twórcze działania – dzieci zyskują samopotwierdzenie, budują poczucie własnej wartości.

Chcemy stworzyć spójny system wartości i oparte na nim zasady. Przedszkole jest miejscem, gdzie dziecko uczy się samodzielności, uczy się również wywierać wpływ na otaczający je świat. Wyposażamy dzieci w umiejętności niezbędne do dalszego rozwoju.

W naszym wychowaniu ważna jest rodzina: wzmacniamy jej rolę i rolę rodziców w wychowaniu dziecka. Wychowujemy w duchu wartości chrześcijańskich zgodnych z nauką Kościoła Katolickiego.

Motorem naszych działań jest zapewnienie każdemu dziecku dobrego startu w życiu. Jesteśmy przekonani, że we wczesnym dzieciństwie kształtują się podstawy całej naszej przyszłej edukacji. To właśnie wówczas dziecko zdobywa wiedzę i umiejętności, które stanowią solidny fundament jego dalszej nauki, uczy się języka i wyrażania swoich emocji, tworzy więzi z dorosłymi i rówieśnikami, nabywa umiejętności społeczne, które umożliwiają mu znalezienie własnego miejsca w środowisku szkolnym i społeczeństwie. Dziecko samoistnie zdobywa doświadczenia, a także uczy się rozwiązywać problemy, trudności, i podejmować decyzje, uczy się myśleć i rozumieć.

Aby rozwój każdego dziecka mógł postępować w sposób harmonijny potrzebne mu jest przede wszystkim zrozumienie, poczucie bezpieczeństwa, uszanowanie intymności, swoboda w zabawie, rozwijanie wrażliwości plastycznej i muzycznej, czas i uwaga. Pragniemy to wszystko dziecku zapewnić podczas codziennej pracy w naszym Prywatnym Szkolnym Przedszkolu.