Regulamin Prywatnego Szkolnego Przedszkola

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin Przedszkola określa zasady codziennej pracy Przedszkola.

2. Podstawowe prawa i obowiązki Przedszkolaków oraz Pracowników Przedszkola określa Statut Prywatnego Szkolnego Przedszkola.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosują się do wszystkich członków społeczności przedszkolnej.

I. CELE PRZEDSZKOLA

1. Pomoc w opiece nad dzieckiem i jego wychowaniem.

2. Wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

3. Ukierunkowywanie dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.

II. ZADANIA PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Wspomaga dzieci w budowaniu systemu wartości, w którym potrafią one odróżnić dobro od zła kierując się w tym zakresie podstawowymi zasadami chrześcijaństwa.

2. Przedszkole stwarza warunki do uczestnictwa dzieci w realizowaniu się i wypowiadaniu w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.

3. Przedszkole pełni funkcję doradczą wobec rodziny dziecka. Pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej diagnozy specjalistycznej. Informuje na bieżąco o postępach dziecka i uzgadnia z rodzicami zakres realizowanych zajęć.

III. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola oraz uczęszczania do niego jest złożenie wniosku, zawarcie umowy świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego, wpłacenie wpisowego oraz terminowe uiszczanie czesnego.

2. Rok w przedszkolu trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku. Obejmuje również jeden miesiąc wakacji, w którym przedszkole jest nieczynne.

3. Czesne jest rozłożone na dwanaście miesięcznych równych rat, płatnych z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.

4. W przypadku całomiesięcznej nieobecności dziecka z ważnych powodów opłata za przedszkole wynosi 80% czesnego, zaś z powodu pobytu dziecka w szpitalu – 50% czesnego. Rodzice zgłaszają przerwę w uczęszczaniu dziecka do przedszkola w formie pisemnej.

5. W ramach opłaty czesnego oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych mających na celu realizację podstawy programowej, przedszkole zapewnia również zajęcia z rytmiki, muzyki, a także nauczanie religii i języka angielskiego oraz opiekę psychologa.

Na początku roku szkolnego, na zebraniu z rodzicami nauczyciele kierujący grupą ustalają z rodzicami rodzaj ewentualnych zajęć dodatkowych, prowadzonych za dodatkową opłatą. Plan zajęć dodatkowych musi być podporządkowany realizacji obowiązkowych zajęć przedszkolnych. Przedszkole umożliwia również indywidualne, płatne zajęcia z logopedą.

6. Dzieci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie wznawiane jest z początkiem każdego roku szkolnego. Koszt ubezpieczenia ponoszą Rodzice.

7. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci oferując w tym zakresie trzy posiłki dziennie - śniadanie, obiad, podwieczorek. Stawka dzienna za żywienie ustalana jest przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym i firmą cateringową. Posiłki dzieci przygotowywane są w oparciu o normy żywieniowe dzieci w wieku 2,5 – 5 lat oraz zgodnie z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi.

8. Do dnia 25 czerwca każdego roku należy zgłosić chęć uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym. Przyjmuje się, że sierpień jest miesiącem pracy, a lipiec przerwą wakacyjną. Dyrektor w porozumieniu z Rodzicami może ustalić inne zasady funkcjonowania przedszkola w okresie wakacyjnym. Praca przedszkola w tym czasie uzależniona jest od liczby zgłoszonych dzieci (min. 6 dzieci w przedszkolu).

IV. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

1. Rodzice bądź upoważnione przez nie osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola, są odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2. Rodzice powierzają dziecko wyłącznie nauczycielowi prowadzącemu grupę. Po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola należy wprowadzić je do sali, w której odbywają się zajęcia, aby nauczyciel mógł przywitać się z dzieckiem oraz wpisać jego obecność w danym dniu w dzienniku.

3. Osoba odbierająca dziecko od rodzica zwraca uwagę czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.

4. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola.

5. Rodzice zgłaszają wszelkie poważne dolegliwości dziecka i udzielają wyczerpujących informacji na ten temat. Informacje o alergiach pokarmowych należy zgłaszać wyłącznie pisemnie.

ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1. Dziecko odbierane jest z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów).

2. Powierzanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców z podaniem danych osobowych i numerem dowodu osobistego. Wypełnione oświadczenia rodzice osobiście przekazują nauczycielowi danej grupy.

3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

4. Upoważnienia są skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola i mogą zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.

5. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę dorosłą do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Upoważnienie w formie pisemnej winno zawierać dane osobowe osoby upoważnionej oraz jej numer dowodu osobistego.

6. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub upoważnioną osobę, a w przypadku niemożliwości skontaktowania się z tymi osobami zawiadomić o całej sytuacji dyrektora przedszkola, który wyda odpowiednie dyspozycje.

7. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

8. Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście z sali informując o tym nauczyciela wychowawcę.

9. W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.

10. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu.

11. Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej - za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.

V. OGÓLNE ZASADY POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

1. Praca z dziećmi prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, przerwy wakacyjnej, o której mowa w roz. III, pkt. 2 i 8 oraz innych wolnych dni podanych na początku roku szkolnego w kalendarium przedszkola.

2. Przedszkole pracuje w godzinach od 07:00 do 17:00.

3. Informacje ogólne na temat działalności przedszkola umieszczane są na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.

4. Pracą grupy przedszkolnej kieruje nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Realizuje zadania zgodnie z programem wychowania przedszkolnego co najmniej w zakresie obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w obowiązujących przepisach oświatowych.

5. W przypadku nieobecności nauczyciela grupy (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) dyrektor przedszkola może zlecić pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą innemu nauczycielowi w ramach zastępstwa lub połączyć grupy.

6. Liczba dzieci w grupie nie może być większa niż 25.

7. Do przedszkola uczęszczać może jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające opieki medycznej.

8. W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej Rodzice zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie dyrektora przedszkola.

9. Dzieci należy przyprowadzać do godz. 08:30, a odbierać można od godz. 13:00.

10. Dzieci stosownie do wieku wdrażane są do samodzielności – samodzielne korzystanie z WC, pomoc przy przygotowywaniu posiłków, sprzątanie po skończonej zabawie, samodzielne ubieranie się.

11. Wszelkie informacje dotyczące dzieci Rodzice otrzymują bezpośrednio na indywidualnych spotkaniach z nauczycielem (terminy podane w kalendarium) lub w godzinach porannych w momencie odprowadzania dziecka. Dyrektor przedszkola udziela informacji w ustalonych godzinach przyjęć.

12. Rodzice mają prawo uczestniczyć w zajęciach adaptacyjnych, imprezach przedszkolnych i grupowych, festynach rodzinnych oraz innych formach działalności statutowej przedszkola.

ZASADY POBYTU W OGRODZIE ZABAW

1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do Prywatnego Szkolnego Przedszkola w Milanówku

2. Z placu mogą również w drugim rzędzie korzystać dzieci z klasy 1 Prywatnej Szkoły Podstawowej.

3. W ogrodzie dzieci zawsze przebywają pod opieką nauczyciela, który odpowiada za ich bezpieczeństwo.

4. Zabrania się przebywania w ogrodzie zabaw i korzystania ze sprzętu ogrodowego osobom postronnym.

ORGANIZACJA WYCIECZEK I SPACERÓW

1.Formy wycieczek organizowanych przez przedszkole, to:

 • spacery
 • krótkie wycieczki, np. do kina
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne

O organizacji i programie wycieczki decydują różnorakie kryteria, takie, jak:

 • wiek uczestników
 • zainteresowania i potrzeby przedszkolaków
 • sprawność fizyczna, stan zdrowia
 • stopień przygotowania do pokonywania trudności
 • ewentualne potrzebne umiejętności specjalistyczne

2.Uczestnicy wycieczek to:

 • dzieci wszystkich grup wiekowych lub dzieci jednej z grup, w zależności od charakteru wycieczki lub spaceru
 • opiekunowie - w przypadku dzieci w wieku 3-4 lat liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 8. W przypadku dzieci 5-6 letnich liczba uczestników wycieczki przypadająca na jednego wychowawcę nie może przekraczać 10.

3. Wycieczki są finansowane przez Rodziców dzieci biorących udział w wycieczce.

4. Program spaceru lub wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbę opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola. Do karty wycieczki dołączona jest lista uczestników.

5. Udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo - turystycznych (dotyczy wycieczek całodziennych) wymaga pisemnej zgody Rodziców.

6. Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,

7. Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść grupy.

8. Wyżywienie w czasie wycieczki w zależności od sytuacji zapewnia organizator, przedszkole lub Rodzice.

9. Organizując spacery i wycieczki:

 • zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru, bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome
 • nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego
 • przestrzegamy normy kulturalnego zachowania w stosunku do współuczestników wycieczki
 • przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój
 • dbamy o właściwy dobór ubioru do warunków atmosferycznych
 • zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom kontrolowane poczucie swobody
 • zapewniamy właściwą organizację, tak aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne