STATUT PRYWATNEGO SZKOLNEGO PRZEDSZKOLA w MILANÓWKU

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Prywatne Szkolne Przedszkole zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem niepublicznym, które:

 1. odpłatnie realizuje usługi w zakresie wychowania przedszkolnego, określone w art. 13 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe

(Dz. U. 2017. 59 ze zm. ) oraz w niniejszym Statucie

 1. przeprowadza rekrutację w oparciu o własne zasady
 2. zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje

2. Siedziba przedszkola znajduje się w Milanówku przy ul. Warszawskiej 52 b

3. Organem prowadzącym jest "Milanowskie Towarzystwo Oświatowe" Sp z o. o.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie

5. Ustalona nazwa przedszkola brzmi:

Prywatne Szkolne Przedszkole, ul. Warszawska 52 b, 05-822 Milanówek

Organ prowadzący

§ 2

1. Organ Prowadzący, zwany dalej Prowadzącym nadaje Przedszkolu Statut i zapewnia jego realizację.

2. Prowadzący zapewnia warunki działania Przedszkola, w tym zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną.

3. Prowadzący Przedszkole, w imieniu którego działa Zarząd „Milanowskiego Towarzystwa Oświatowego” Spółki z o. o.:

 1. zarządza majątkiem Przedszkola;
 2. zatwierdza na kolejny rok szkolny arkusz organizacyjny Przedszkola oraz plan finansowy;
 3. ustala wysokość czesnego i innych opłat;
 4. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie;
 5. rozpatruje wnioski Dyrektora Przedszkola w sprawach wynagradzania i premiowania pracowników Przedszkola;
 6. zawiera umowę o pracę z Dyrektorem Przedszkola oraz jest uprawniony do jej rozwiązania;
 7. podejmuje decyzje w kwestiach spornych między Rodzicami lub Opiekunami Prawnymi (zwanymi łącznie Rodzicami), a Przedszkolem.

Cele i zadania przedszkola

§ 3

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego poprzez:

 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,
 • udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
 • współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej,
 • umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej,

2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów:

 • kształtowanie umiejętności społecznych
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych
 • wspomaganie rozwoju mowy
 • wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych
 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
 • wychowanie przez sztukę
 • kształtowanie zainteresowań technicznych
 • uczenie rozumienia zjawisk atmosferycznych
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
 • kształtowania wrażliwości rodzinnej, religijnej i patriotycznej

Organy przedszkola

§ 4

1. Organem Przedszkola jest Dyrektor Przedszkola.

§ 5

1. Przedszkolem kieruje Dyrektor, zatrudniony przez Prowadzącego, zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 6 niniejszego Statutu.

2. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych Przedszkola.

3. Do zadań Dyrektora w szczególności należą:

1) organizacja pracy Przedszkola, kierowanie bieżącą działalnością oraz reprezentowanie na zewnątrz;

2) zawieranie umów z rodzicami oraz dotyczących bieżących spraw, w tym zawieranie i rozwiązywanie umów z nauczycielami i innymi pracownikami Przedszkola;

3) opracowanie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;

4) dobór kadry nauczycielskiej o odpowiednich kwalifikacjach;

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, zgodnie z przepisami o systemie oświaty;

6) zatwierdzanie dokumentów szkolnych z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 i 4;

7) opracowanie Regulaminu Przedszkola;

8) opracowanie na kolejny rok szkolny arkusza organizacyjnego, planu pracy oraz tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

9) przygotowanie i przedstawienie Prowadzącemu projektu rocznego planu finansowego;

10) przygotowanie i przedstawienie Prowadzącemu rocznego sprawozdania z działalności;

11) podejmowanie decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów zgodnie z postanowieniami Statutu;

12) prowadzenie dokumentacji działalności Przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

13) wykonywanie innych zadań, wynikających z przepisów szczególnych.

Organizacja Przedszkola

§ 6

1. Przedszkole działa na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta i Gminy Milanówek oraz niniejszego Statutu.

2. Przedszkole realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego przez Dyrektora programu wychowanie przedszkolnego.

4. Przedszkole prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

5. Realizacja zajęć dodatkowych uwzględnia potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależy od wyboru rodziców. Część zajęć jest dodatkowo płatna.

6. Przedszkole czynne jest od 1 września do końca czerwca, zgodnie z rocznym harmonogramem pracy przedszkola. W miesiącu lipcu przedszkole nie pracuje. W sierpniu oraz w jednym tygodniu ferii zimowych przedszkole prowadzi dyżur.

7. Przedszkole pracuje w godzinach od 7 do 17 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.

8. Przedszkole jest placówką wielooddziałową.

9. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział - grupa złożona z dzieci zgrupowanych z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

10. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci trzyletnie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

11. W przedszkolu mogą być tworzone oddziały mieszane wiekowo.

12. Aby zapewnić kreatywny rozwój dziecka tworzone będą grupy zadaniowe, tematyczne, otwarte i różnowiekowe (zajęcia teatralne, sportowe, artystyczne).

13. W okresie wakacji zimowych i letnich pełniony jest przez Przedszkole letni/zimowy dyżur. Skład grup na ten okres tworzony jest odrębnie.

14. Organizację dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora przedszkola - uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest on dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

15. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli.

16. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 40.

18. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub przez pisemnie przez nich upoważnione inne osoby, gwarantujące dziecku pełne bezpieczeństwo w drodze do domu, a wymienione w pisemnym wykazie osób upoważnionych do jego odbioru.

19. Rodzice zobowiązani są zaprowadzać dziecko do Sali zajęć i powierzać je nauczycielowi.

20. Dziecko, które nie zostało odebrane do godz. 17.00 pozostaje w przedszkolu pod opieką nauczyciela a rodzic zobowiązany jest do pokrycia dodatkowych kosztów opieki nad dzieckiem poza godzinami pracy Przedszkola.

21. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

 • odpowiednią ilość miejsca do przeprowadzania zajęć dla poszczególnych grup z wyposażeniem przystosowanym do wieku dziecka
 • odpowiednią ilość sanitariatów dla dzieci, w tym wydzielony dla personelu
 • szatnię dla dzieci
 • pomieszczenie przechowywania i wydawania posiłków według wymogów sanepidu
 • biuro
 • pokój socjalny dla pracowników
 • ogrodzony plac zabaw wyposażony w sprzęt i urządzenia terenowe, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.

Pracownicy przedszkola

§7

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli, oraz innych pracowników pomagających nauczycielom, zwanych dalej w Statucie „pracownikami przedszkola”.

2. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy.

3. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z personelem przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy.

1) Nauczyciel oraz inni pracownicy przedszkola mają prawo do:

 • bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • wynagrodzenia za wykonaną pracę
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, wypadku w drodze do, lub z pracy, choroby w czasie ciąży
 • urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego, macierzyńskiego, szkoleniowego, wychowawczego.

2) Nauczyciel prowadzący zajęcia:

a) współpracuje z rodzicami (opiekunami) dzieci w sprawach wychowania i nauczania

b) informuje rodziców o postępach, trudnościach dziecka, zapoznaje ich z programem wychowania

c) korzysta z pomocy rodziców w sprawowaniu opieki nad dzieckiem

d) dba, by prace dzieci były umieszczane w miejscu widocznym dla rodziców

e) zamieszcza informacje na tablicy ogłoszeń

f) informuje rodziców o bieżących sprawach w przedszkolu

g) przygotowuje konspekty, rzetelnie przeprowadza zajęcia i dba o realizację programu nauczania

h) prowadzi systematyczne obserwacje dzieci w zakresie poszczególnych sfer ich rozwoju i prowadzi dzienniki obserwacji

i) zapewni dzieciom bezpieczne warunki zabawy i nauki w przedszkolu

j) współpracuje z logopedą i psychologiem

k) powiadamia rodziców dziecka o wszelkich objawach choroby zauważonych u dziecka podczas jego przebywania w przedszkolu

3. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć:

1) nauczyciel prowadzący zajęcia realizuje program wychowania przedszkolnego, stanowiący opis realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

2) nauczyciel dokumentuje przebieg działalności opiekuńczo-wychowawczej w formie dziennika zajęć

3) nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z innymi pracownikami odpowiada za zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków w czasie pobytu w przedszkolu

4) nauczyciele prowadzą obserwacje dzieci w celu poznania ich potrzeb rozwojowych, umiejętności, problemów

5) nauczyciele gotowi są udzielać porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.

4. Pracownicy przedszkola nie będący nauczycielem:

1) pomagają przy podawaniu posiłków

2) pomagają nauczycielowi w przygotowaniu środków dydaktycznych do zajęć

3) dbają o ład i czystość zabawek

4) biorą udział w dekoracji sali, stosownie do potrzeb nauczyciela

5) pomagają przy prowadzeniu wycieczek, uroczystości, itp.

6) dbają o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dzieci

7) pomagają w czynnościach samoobsługowych dzieci

10) wykonują inne czynności związane z zajmowanym stanowiskiem i organizacją pracy przedszkola, a zlecone przez Dyrektora

11) zgłaszają usterki i awarie

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola

§ 8

1. Zapisy odbywają się każdego roku w terminie wyznaczonym przez Dyrektora placówki.

2. O przyjęciu dzieci do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń przy zachowaniu następujących zasad.

3. Przyjęcie dziecka do Przedszkola następuje na podstawie cywilnoprawnej umowy kształcenia i wychowania przedszkolnego (o Wykonanie Usługi Oświatowej) zawieranej między Rodzicami a Prowadzącym, reprezentowanym przez Dyrektora Przedszkola.

4. Warunkiem przyjęcia dziecka do Przedszkola jest akceptowanie przez Rodziców Statutu i Programu Wychowawczego Przedszkola oraz; - do nowotworzonej grupy:

1) udział dziecka w grupowym spotkaniu organizowanym na terenie Przedszkola,

2) rozmowa Dyrektora z Rodzicami,

3) wpłacenie opłaty wpisowej.

- do grupy już istniejącej:

1) rozmowa wstępna Dyrektora z Rodzicami,

2) istnieje możliwość udziału dziecka w okresie próbnym,

3) wpłacenie opłaty wpisowej.

5. Decyzję o przyjęciu dziecka do Przedszkola podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii wychowawcy grupy.

Wychowanie przedszkolne

§ 9

1. Warunki pobytu dziecka w przedszkolu:

1) wychowankowie przedszkola mają prawo do:

 • przebywania w bezpiecznym pomieszczeniu, w atmosferze życzliwości i w poszanowaniu ich godności
 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - edukacyjnego zgodnie z założeniami programu nauczania
 • właściwej opieki
 • poszanowania ich prywatności i własności
 • ochrony zdrowia, wypoczynku i czasu wolnego

2) do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe.

2. Obowiązki wychowanków.

Wychowankowie zobowiązani są do:

 • przestrzegania zasad panujących w przedszkolu
 • traktowania innych dzieci i wychowawców z szacunkiem
 • dbania o zabawki i pomoce dydaktyczne
 • uczestnictwa w zajęciach edukacyjno - rozwojowych.

3. Dziecko może zostać skreślone przez Dyrektora z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, gdy:

1) rodzic nie uiści zaległego czesnego za dwa kolejne miesiące i upływu dodatkowego terminu do jego uiszczenia

2) zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci

3) nastąpi brak współpracy pomiędzy rodzicami (opiekunami) dziecka a pracownikami przedszkola w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych.

Rodzicom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Odwołanie należy złożyć do Organu prowadzącego w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji.

Obowiązki rodziców

§ 10

1. Rodzice dziecka korzystającego z Przedszkola zobowiązują się do

 • współpracy z Dyrektorem i Nauczycielami w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej prowadzonej w Przedszkolu w oparciu o program wychowawczy i inne dokumenty obowiązujące w Przedszkolu
 • przestrzegania niniejszego Statutu,
 • respektowania postanowień Dyrektora i pracowników przedszkola
 • przyprowadzenie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Dziecko nie zostanie wydane osobie nietrzeźwej, także Rodzicowi.
 • terminowego uiszczanie opłaty czesnego za pobyt dziecka w przedszkolu i jego wyżywienie
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
 • dostarczenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego dobry stan zdrowia dziecka po przebytej chorobie
 • uczestnictwa w zebraniach z Dyrektorem i nauczycielami przedszkola

2. W przedszkolu nie wolno stosować żadnych zabiegów medycznych prócz pierwszej pomocy przedmedycznej (dezynfekcja skaleczenia, opatrzenie go) ani podawać żadnych leków. W uzasadnionych przypadkach rodzice zobowiązani są do złożenia pisemnej prośby do Dyrektora przedszkola o wydanie zgody na podawanie leku (potwierdzone przez lekarza). Po otrzymaniu zgody leki mogą być podane dziecku

3. Do przedszkola uczęszczać mogą tylko dzieci zdrowe. W przypadku zaobserwowania przez personel przedszkola takich objawów jak: uporczywy kaszel, katar, biegunka, wymioty, podwyższona temperatura ciała, będą wzywani rodzice w celu zabrania dziecka do domu, a w przypadku ostrych objawów będzie wzywana pomoc medyczna.

4. Rodzice mają prawo do :

1) uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności edukacyjnych i wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy

2) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka

3) zapoznania się z pomieszczeniami przedszkola i z terenem zabaw

4) zapoznania się ze statutem placówki, z programem oraz z zadaniami wynikającymi z planów pracy dydaktyczno - wychowawczej w danej grupie

5) wyrażania i przekazywania nauczycielom oraz Dyrektorowi swoich wniosków z obserwacji pracy przedszkola

6) udziału w uroczystościach przedszkolnych otwartych dla rodziców.

Pozyskiwanie środków finansowych

§ 11

Działalność Przedszkola finansowana jest:

1) z opłat wnoszonych przez Rodziców (opłata wpisowa i czesne);

2) z dotacji budżetu gminy,

3) środków własnych Prowadzącego;

4) darowizn i zapisów osób prawnych i fizycznych.

§ 12

1. Wysokość czesnego oraz opłaty wpisowej ustala Prowadzący zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 3 niniejszego Statutu.

2. Czesne może zostać podwyższone, Prowadzący ma obowiązek poinformować Rodziców o zmianie wysokości czesnego na co najmniej 60 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmiany.

§ 13

Rodzice obowiązani są płacić czesne z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca. W przypadku opóźnienia we wpłacie Rodzice zobowiązani są do zapłaty ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia.

§ 14

W szczególnych przypadkach na pisemny wniosek do Prowadzącego, termin wpłaty może zostać przesunięty bez naliczania odsetek.

§ 15

W przypadku niezapłacenia czesnego za dwa miesiące i upływu dodatkowego terminu, umowa kształcenia może być rozwiązana, a dziecko skreślone z listy wychowanków przedszkola.

§ 16

W przypadku rezygnacji z Przedszkola lub skreślenia z listy opłata wpisowa i czesne za rozpoczęty miesiąc nie podlegają zwrotowi, a nie wpłacone muszą zostać wniesione najpóźniej do dnia rozwiązania Umowy kształcenia i wychowania przedszkolnego.

§ 17

Szczegółowe warunki usługi oświatowej świadczonej przez Prowadzącego reguluje Umowa kształcenia i wychowania przedszkolnego, zawierana indywidualnie z Rodzicami dziecka.

Postanowienia końcowe

§ 18

1. Zmiany w Statucie, jak też decyzja o likwidacji Przedszkola należą do kompetencji Prowadzącego

2. Statut Przedszkola jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych w sekretariacie.

3. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Statutem będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi Szkół i placówek niepublicznych.

4. Statut wchodzi w życie w dniu uchwalenia.

Statut – stan na dzień 15.02.2019

Kontakt

sekretariat@mto.edu.pl

22 724 97 93

Adres

05-822 Milanówek, ul. Warszawska 52 B